Regulamin blogów

Regulamin prowadzenia autoprezentacji w ramach plebiscytu

FITNESS MOTYWATORY 2015

na www.fitnessmotywatory.pl

 1. Organizator w celu wyrównania szans NOMINOWANYM daje możliwość autoprezentacji na tej samej stronie – dedykowanej plebiscytowi – www.fitnessmotywatory.pl
 2. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem głównego regulaminu plebiscytu i skierowany do NOMINOWANYCH plebiscytu FITNESS MOTYWATORY 2015.
 3. Czas trwania prowadzenia podstrony przez NOMINOWANEGO wynosi conajmniej 6 tygodni w okresie od 23.04.2015 do 30.06.2015. W określonym wyżej czasie każdy NOMINOWANY jest odpowiedzialny za treść, którą publikuje i ma wpływ na to w jaki sposób postrzegany jest przez internautów oraz kapitułę plebiscytu.
 4. W czasie trwania autoprezentacji na stronie www.fitnessmotywatory.pl NOMINOWANY zobowiązany jest do wypełnienia informacji mających związek z plebiscytem i adekwatnych do kategorii.
 5. Materiały zamieszczane przez NOMINOWANYCH mogą być w formie tekstu, zdjęć lub krótkich filmów.
 6. W ramach prowadzenia autoprezentcji zabrania się:
  1. lokowania produktów, reklamowania marek i firm bez konsultacji z organizatorem plebiscytu, z wyłączeniem kategorii BRAND
  2. wprowadzać w błąd lub powodować wysokiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez brak precyzji lub dwuznaczność sformułowań

  3. naruszać czci i godności grup religijnych lub społecznych, niezależnie od rasy płci, wyznania, statusu społecznego lub innych cech

  4. naruszać godności lub dobrego imienia osób fizycznych i prawnych, w szczególności innych NOMINOWANYCH
  5. zawierać materiałów przedstawiających przemoc, akty terroru, okrucieństwo
  6. zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne
  7. zawierać materiałów poniżających oraz upokarzających osoby trzecie
  8. zawierać pornografii lub materiałów obscenicznych

  9. zawierać treści zakazanych przez prawo, w tym treści promujących alkohol, albo treści reklamujących lub promujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe, produkty imitujące wyroby lub rekwizyty tytoniowe albo symbole związane z używaniem tytoniu,

  10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu prowadzenia autoprezentacji będzie prowadziło do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do NOMINOWANEGO, który naruszył regulamin; najgorszym wypadku do wykluczenia NOMINOWANEGO z plebiscytu FITNESS MOTYWATORY 2015.
  11. Decyzje organizatora są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.