Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu jest agencja budowania wizerunku Radar Events z siedzibą w Warszawie.
 2. Regulamin Fitness Motywatory określa sposób i warunki przeprowadzenia Plebiscytu.
 3. Organizator może powierzyć organizację poszczególnych etapów Plebiscytu wybranym przez siebie Współorganizatorom Plebiscytu.
 4. Współorganizator Plebiscytu ma obowiązek zawrzeć na piśmie umowę o współpracy z Organizatorem.
 5. Udział zgłoszonych oraz zgłaszających się jest bezpłatny, z wyjątkiem osób zgłaszających się do kategorii Power Body.(szczegółowy regulamin tej kategorii znajduje się: regulamin Power Body)
 6. Wszystkie wątpliwości dotyczące Plebiscytu należy wyjaśniać w formie korespondencji pisemnej na adres e-mail: fit@fitnessmotywatory.pl ; rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji fotografii uczestników plebiscytu we wszystkich publikacjach związanych z projektem Fitness Motywatory.

§ 2. Zasady Plebiscytu

 1. Plebiscyt wyłoni zwycięzców w 7 (dziewięciu) kategoriach:

a.  METAMORFOZA

b.  TRENER / INSTRUKTOR

c. GOLD KULTURYSTYKA

d.  GOLD FITNESS

e. DIETETYK

f. WORKOUT TEAM

g. E-MOTYWATOR

 1. Plebiscyt składa się z 2 (dwóch) etapów, przebiegających według następującej kolejności:
  1. Etap 1: Wyłonienie nominowanych z przesłanych zgłoszeń; prezentacje nominowanych na stronie www plebiscytu
  2. Etap 2: Finał
 2. Poszczególne etapy Plebiscytu odbędą się w dniach od 21 lutego 2018 roku do dnia 23 czerwca 2018.
 3. Udział Kandydatów w danym etapie Plebiscytu musi być poprzedzony ich udziałem w etapie poprzednim.
 4. Udział Kandydatów w 1. etapie Plebiscytu musi być poprzedzony wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz akceptacją regulaminu Plebiscytu. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 marca 2018.
 5. Kapituła Plebiscytu:
  1.   Kapituła ma wpływ na wybór Kandydatów Plebiscytu.
  2. W skład kapituły może wchodzić wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, niekaralna za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka kapituły Plebiscytu
 6. Fani Plebiscytu:
  1. a.  Wybór Kandydatów w 2. etapie Plebiscytu będzie dokonany także poprzez głosowanie fanów na stronie konkursu lub/i za pomocą głosowania SMS. Zebrane głosy na poszczególnych kandydatów będą traktowane jako jeden z głosów kapituły Plebiscytu.
 7. Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania fanów zostanie podany w osobnej formie.

§ 3. Przebieg Plebiscytu

 1. Etap 1:

a.  w tym etapie mogą wziąć udział wszyscy Kandydaci spełniający warunki, o których mowa w regulaminie

b.  do kolejnego etapu zostaną wyłonieni finaliści:

   • Kategoria: Metamorfoza : Po weryfikacji kandydatur przez organizatora kapituła wybierze 5 kandydatów i 5 kandydatek zakwalifikowanych do finałowej 10.
   • Kategoria: Trener / Instruktor : Po weryfikacji kandydatur przez organizatora kapituła wybierze finałową 5.
   • Kategoria: Gold Kulturystyka : Po weryfikacji kandydatur przez organizatora kapituła wybierze finałową 5.
   • Kategoria: Gold Fitness : Po weryfikacji kandydatur przez organizatora kapituła wybierze 5 kandydatów i 5 kandydatek zakwalifikowanych do finałowej 10.
   • Kategoria: Dietetyk : Po weryfikacji kandydatur przez organizatora kapituła wybierze finałową 5.
   • Kategoria: Workout Team : Po weryfikacji kandydatur przez organizatora kapituła wybierze finałową 5.
   • Kategoria: e-Motywator : Po weryfikacji kandydatur przez organizatora kapituła wybierze finałową 5.

 

 

 1. Etap 2: Finał

a.  W 2. etapie biorą udział kandydaci wyłonieni podczas 1. etapu

b.  W finale etapu zostaną wyłonieni Zwycięzcy:

   • Kategoria: Metamorfoza : Dwoje Zwycięzców (kobieta i mężczyzna) zostanie wyłonionych podczas obrad kapituły.
   • Kategoria: Trener / Instruktor : 1 zwycięzca zostanie wyłoniony podczas obrad kapituły.
   • Kategoria: Gold Kulturystyka : 1 Zwycięzca (kobieta lub mężczyzna) zostanie wyłoniony podczas obrad kapituły.
   • Kategoria: Gold Fitness : Dwoje Zwycięzców (kobieta i mężczyzna) zostanie wyłonionych podczas obrad kapituły.
   • Kategoria: Dietetyk : 1 Zwycięzca (kobieta lub mężczyzna) zostanie wyłoniony podczas obrad kapituły.
   • Kategoria: Workout Team : 1 Zwycięzca (grupa 2-5 osób) zostanie wyłoniony podczas obrad kapituły.
   • Kategoria: e-Motywator : 1 Zwycięzca (kobieta lub mężczyzna) zostanie wyłoniony podczas obrad kapituły.

§ 4. Warunki udziału w Plebiscycie

 1. W Plebiscycie może wziąć udział każdy kandydat lub kandydatka, którzy ukończyli 18 rok życia.
 2. Kandydaci do plebiscytu zgłaszani są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.fitnessmotywatory.pl .
 3. Kandydat może zgłosić się sam lub może zostać zgłoszony przez osobę trzecią.
 4. W przypadku zgłoszenia wypełnionego przez osobę trzecią, kandydat musi potwierdzić chęć udziału w plebiscycie. W tym celu Organizator skontaktuje się ze zgłoszonym kandydatem.
 5. Zgłoszenie uważa się za ważne w momencie gdy wszystkie dane zostały zamieszczone poprawnie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia.
 7. W przypadku niewystarczającego materiału weryfikacyjnego, organizator może poprosić o przesłanie dodatkowych fotografii i wyjaśnień.
 8. Kryteria oceny kandydatów – kategoria:

 

Metamorfoza. Kandydaci będą oceniani według następujących kryteriów:

a.  czas w jakim nastąpiła metamorfoza adekwatnie do wieku uczestnika

b.  wygląd / sylwetka

c.  podjęte plany treningowe

d.  zaangażowanie w motywację innych

e. jakość prowadzonej podstrony www w ramach strony fitnessmotywatory.pl

 

Trener / Instruktor. Kandydaci będą oceniani według następujących kryteriów:

a.  udokumentowane sukcesy zawodowe

b.  referencje + uprawnienia

c.  zaangażowanie w motywację innych

d.  wygląd / sylwetka

 

Gold Fitness i Gold Kulturystyka. Kandydaci będą oceniani według następujących kryteriów:

a.  wygląd / sylwetka adekwatna do uprawianej dyscypliny

b.  zaangażowanie w motywację innych

c.  osobowość

d.  osiągnięcia

e.  długość stażu treningowego

 

 

Dietetyk. Kandydaci będą oceniani według następujących kryteriów:

a.  doświadczenie

b.  wiedza

c.  kreatywność i umiejętność przekazywania wiedzy

d . zaangażowanie w motywację innych i zachęcanie do zdrowego jedzenia

e. jakość artykułów publikowanych na łamach portalu FitnessMotywatory.pl

 

Workout Team. Kandydaci będą oceniani według następujących kryteriów:

a.  zaangażowanie w motywację innych oraz wewnątrz grupy/rodziny

b.  kreatywność, sposób i jakość wykonywania treningów grupowych

c.  osiągnięcia

d. jakość artykułów publikowanych na łamach portalu FitnessMotywatory.pl

 

e-Motywator. Kandydaci będą oceniani według następujących kryteriów:

a.  zaangażowanie w motywację innych przy pomocy Internetu

b.  zasięg na portalach społecznościowych

c.  wygląd / sylwetka

e. jakość, poziom przekazu, kreatywność

 

 1. Finaliści będą zobowiązani do systematycznego dostarczania dodatkowych informacji/materiałów wskazanych przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby kandydatów zakwalifikowanych do finału Plebiscytu.
 3. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się na oficjalnej stronie Plebiscytu oraz podczas gali.
 4. Zwycięzcy otrzymają tytuł Motywator 2018, statuetkę a także atrakcyjne nagrody ufundowane przez Sponsorów oraz Partnerów.
 5. Opłaty i koszty:

a.  Udział w Plebiscycie jest bezpłatny; wyjątek: Power Body

b.  Kandydaci ponoszą koszty związane z przygotowaniem zdjęć i materiałów niezbędnych do uzupełnienia zgłoszenia a także koszty udziału w gali, np. dojazd.

 1. Uczestnicy Plebiscytu mogą zostać zdyskwalifikowani na każdym etapie Plebiscytu decyzją Organizatora z niniejszych powodów:

a.  Podszywanie się za osoby postronne, które nie zawarły umowy z Organizatorem.

b.  Propagowanie treści naruszających ogólne zasady Plebiscytu Fitness Motywatory.

c.  Przesyłanie materiałów i informacji niezgodnych z prawdą.

d.  Opublikowanie treści naruszających prawa osób trzecich.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z udziału w Plebiscycie będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie.
 4. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa tym, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłoszenie do Plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.