FITNESS MOTYWATORY 2018 – REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania za pomocą SMS-ów w Plebiscycie FITNESS MOTYWATORY 2018 (zwanym dalej „Plebiscytem”).
 2. Organizatorem Plebiscytu jest agencja budowania wizerunku RADAR EVENTS z siedzibą w Warszawie, 04-128 Warszawa, ul. Omulewska 24 lok.22, numer identyfikacyjny NIP 6631713304 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Zasady Plebiscytu określone są regulaminem zamieszczonym na stronie www.fitnessmotywatory.pl
 4. Głosowanie SMS ma na celu pomoc w wyłonieniu z grupy Nominowanych zwycięzców Plebiscytu.
 5. Osoba oddająca swój głos w postaci SMS w Plebiscycie (zwana dalej „Fanem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 

§ 2
Zasady głosowania SMS

 1. Aby oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy w okresie od 18.05.2018 r. do 20.06.2018 roku do godz. 23.59 przesłać na nr 72480 SMS o treści: TYP FM i przypisany numer porządkowy, np. TYP FM00, gdzie 00 to numer przyporządkowany do Nominowanego.
 2. SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT.
 3. Jedna osoba – Fan może przesłać dowolną ilość głosów SMS-ów.
 4.  Jedna osoba – Fan może oddać tylko jeden głos internetowy z jednego urządzenia.
 5. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do Organizatora z przyczyn nie leżących po jego stronie.

§ 3
Zasady wyłaniania zwycięzców Plebiscytu

 1. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną ci Nominowani, na których zostanie oddana przy pomocy wiadomości SMS największa liczba ważnych głosów, zgodnych z Regulaminem oraz otrzymają wysokie noty w głosowaniu internautów na stronie www.fitnessmotywatory.pl i głosowaniu Kapituły Plebiscytu.

§ 4
Komisja

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez SMS-y, Organizator powoła komisję (zwana dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. W Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 2. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy głos oddany za pomocą SMS to równowartość 5 głosów na stronie www.fitnessmotywatoty.pl
 4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
 5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
 6. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy wyjaśniać w formie korespondencji pisemnej na adres e-mail: fit@fitnessmotywatory.pl ; rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 7. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej: www.fitnessmotywatory.pl  oraz w siedzibie Organizatora.
 8. Biorąc udział w głosowaniu SMS i oddając głos za pośrednictwem urządzenia końcowego w postaci telefonu, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych – numer telefonu na potrzeby plebiscytu Fitness Motywatory 2018.
 9. Twoje dane – numer telefonu będzie przechowywane do momentu zakończenia plebiscytu – 23 czerwca 2018. Po tym terminie zostaną nieodwracalnie usunięte.
 10. Administratorem danych jest Organizator. Dane mogą być powierzone podmiotowi działającemu na zlecenie Radar Events w związku z Plebiscytem.

Zobacz też:

Pełny regulamin konkursu